گنجشک

سلیمان و گنجشک

حضرت سلیمان (ع) و گنجشک ! روایت کرده اند که سلیمان، گنجشکى را دید، که ماده خود را مى گفت: چرا خویش را از من باز مى دارى؟ که اگر بخواهم، توانم که بارگاه سلیمان را به منقار گیرم و به دریا اندازم. سلیمان از سخن او لبخندى زد و آن دو را خواند و…