جوک

جوک باحال

به سلامتی بزکوهی  …… دلیل خاصی نداره دیدم کسی یادش نمیکنه دلم بحالش سوخت ! ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. آیا میدانید با حذف جمله “خب دیگه چه خبر” از زبان پارسی ارزش سهام مخابرات با کاهش ۸۰ درصدی مواجه میشود ! ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. هيچوقت معنى و مفهوم ضرب المثل > كاسه ى داغ تر از آش < رو نميفهميدم…