لقمان و پسرش

اگر لقمان امروز می خواست فرزندش را نصیحت کند چه می گفت: پسرم! گروهی، اگر احترامشان کنی تو را نادان می دانند و اگر بی محلیشان کنی از گزندشان در امان نخواهی بود. پس در احترام، اندازه نگهدار. پسرم! دانشگاه کسی را آدم نمی کند. علم را از دانشگاه بیاموز ، ادب را از مادرت.…