پرنده

تصویر آرامش

تصویر آرامش پادشاهي جايزه بزرگي براي هنرمندي گذاشت که بتواند به بهترين شکل ، آرامش را تصوير کند. نقاشان بسياري آثار خود را به قصر فرستادند. آن تابلو ها ، تصاويري بودند از جنگل به هنگام غروب، رودهاي آرام ، کودکاني که در خاک مي دويدند، رنگين کمان در آسمان و قطرات شبنم بر گلبرگ…